อบรม

บริการอบรม ให้ความรู้ แก่ SME เพื่อช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริการในหมวด การอบรมสัมนา

บริการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ ...

เข้าชม 336 ครั้ง

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

พัฒนาเส้นใยจากวัตถุดิบภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิท

เข้าชม 336 ครั้ง

 

บริการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์

เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้เจ้าของธุรกิจทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

การบริหารการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

จัดอบรม สัมมนา และ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การบริหารการผลิต ระบบการผลิตแบบมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพ/วิทัศน์คอมพิวเตอร์ (Image processing/Computer vision)

ประมวลผลภาพ/วิทัศน์คอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจจับ/คัดแยกวัตถุในสายพาน การออกแบบให้หุ่นยนต์สามารถจับวัตถุ ...

เข้าชม 337 ครั้ง

 

บริการการให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมที่ให้ความแม่นยำสูง

จัดอบรมสัมนาเพื่อให้ความรู้ทางด้านระบบควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน

เข้าชม 337 ครั้ง