อบรม

บริการอบรม ให้ความรู้ แก่ SME เพื่อช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

บริการในหมวด การอบรมสัมนา

การบริหารการผลิต การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

จัดอบรม สัมมนา และ ให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ การบริหารการผลิต ระบบการผลิตแบบมาตรฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ...

เข้าชม 353 ครั้ง

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาเส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ

พัฒนาเส้นใยจากวัตถุดิบภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิท

เข้าชม 353 ครั้ง

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา

ให้บริการฝึกอบรมสัมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ ...

เข้าชม 354 ครั้ง

 

บริการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์

เป็นบริการที่มุ่งเน้นให้เจ้าของธุรกิจทายาทธุรกิจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ...

เข้าชม 355 ครั้ง

 

บริการกลยุทธ์การพัฒาธุรกิจ SMEs-BUDSY

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถบริหารจัดการ

เข้าชม 356 ครั้ง

 

บริการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาด

บริการอบรมเทคนิคในการบริหารจัดการธุรกิจให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ...

เข้าชม 356 ครั้ง